Projektets mål


Projektet syftar till att skapa kunskap om verktyg, beslutsstödsmetoder och förutsättningar för fjärrvärmeföretag att öka effektiviteten i sina produktionsrelaterade anläggningstillgångars resurs- och kapitalbindning.

Viktiga områden som då inkluderas är:
• beslut om underhåll, reinvesteringar och nyinvesteringar och
• processer för utvärdering av uppföljning av verksamhetens kapitalbindning och riskexponering.

 

Ett viktigt mål med projektet är att skapa en ökad medvetenhet och kunskap om kapitalbindningens betydelse och metoder för att hantera densamma med ökad effektivitet, inte bara i branschen som helhet utan även i de deltagande bolagen. Det är därför ett uttalat mål med projektet att projektet skall möjliggöra delaktighet hos de deltagande bolagen.